Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Pondělí - Pátek | 8:00 - 18:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Vrácení a reklamace zboží
Vrácení a reklamace zboží

Pokud jste na našem eshopu koupili zboží, které vám z nějakého důvodu nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dní od převzetí vrátit. Vrátit samozřejmě můžete i zboží, které přišlo poškozené. 

Postup při vrácení:

Vytiskněte si a vyplňte Oznámení odstoupení od kupní smlouvy nebo Formulář pro reklamaci zboží  Údaje potřebné pro vyplnění najdete na faktuře.

Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli poškození během přepravy a nezapomeňte přibalit vyplněné a podepsané Oznámení odstoupení od kupní smlouvy nebo Formulář pro reklamaci zboží.

Zboží pošlete na adresu:

Bc. Iva Kavická

735 71 Dětmarovice 1268

Pokus si nevíte rady, zavolejte nám na 778 715 615 nebo napište na eprouti@eprouti.cz, rádi vám poradíme.

 

Výpis z Obchodních podmínek:

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho
osobním potřebám,
5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i
zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném
obalu, pokud jej kupující porušil.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a
odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží,
nebo:
5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
které jsou dodávány samostatně,
5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo
částí, nebo
5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po
ujednanou dobu.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl.
5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od
kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na
adresu elektronické pošty prodávajícího eprouti@eprouti.cz
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám
vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím
uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5. 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu
kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet
určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a
další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem
nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své
funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně
odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i
z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k
montáži nebo instalaci.
7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem
na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
odvětví, není-li technických norem,
7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může
kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo
jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže
prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy
upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o
koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a
kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a
vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo
poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními
vlastnostmi.
7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po
kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu
poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti
podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po
dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní
smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se
posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu
a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a
kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla
pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl
upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl
či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a
projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních
podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány
vadně.
7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Jeli
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může
kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí.
Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo
projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady
věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí
zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může
být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající
může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc
koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to
demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím,
než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo
nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
obchodních podmínek,
7.14.2. se vada projeví opakovaně,
7.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu
poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě
určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém
sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení,
ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob
vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí
informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.
7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního
obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního
obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního
obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od
kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.
7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
osobně na adrese Dětmarovice 1268, 735 71 Dětmarovice, telefonicky na čísle 778 715 615
či elektronickou poštou na adrese eprouti@eprouti.cz
7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající
namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.
7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných
práv z vadného plnění také záruku za jakost.

          

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ePROUTI.cz
Logo
ePROUTI.cz | Svět proutí
Roman Kavický
Pondělí - Pátek | 8:00 - 18:00
© 2018 - 2023 | eprouti.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz